KY-018 Licht Sensor Modul
KY-022 IR-Empfänger Modul
Touch Sensor Modul
KY-005 IR-Sende Modul
KY-032 Hindernis Sensor Modul
KY-004 Button Modul
KY-037 Mikrofon Modul groß
KY-024 Hall Sensor Modul
KY-021 Mini Reed Sensor Modul
Schwingungssensor Modul
KY-039 Heartbeat Sensor Modul
KY-33 Linienfolger  Modul
Shake/Shock Sensor Modul
KY-025 Reed Sensor Modul
KY-036 Touch Sensor Modul
KY-002 Schock Sensor Modul
KY-013 Thermistor Sensor Modul
Thermistor Sensor Modul