Privacybeleid in overeenstemming met gdpr

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van AZ-Delivery Vertriebs GmbH. Het gebruik van de internetpagina's van AZ-Delivery Vertriebs GmbH is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de gegevensbescherming van AZ-Delivery Vertriebs GmbH van toepassing op landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast worden betrokkenen via deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

AZ-Delivery Vertriebs GmbH heeft als controller tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Internetgebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter over het algemeen beveiligingsproblemen hebben, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Daarom is het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van AZ-Delivery Vertriebs GmbH is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we graag vooraf uitleggen welke termen worden gebruikt.

We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect direct of indirect door middel van een identificatiemiddel, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-id of een of meer bijzondere kenmerken, van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is een handeling of reeks handelingen die worden uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen; het lezen, vragen, gebruiken, openbaarmaking door transmissie, distributie of enige andere vorm van voorziening, afstemming of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name voor het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 • g) Verantwoordelijk of voor de verwerking verantwoordelijk

  De verantwoordelijke persoon of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld overeenkomstig het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • h) Contractverwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is. Autoriteiten die krachtens een bepaald onderzoek krachtens het unie- of lidstaatrecht persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke wilsverklaring die vrijwillig door de betrokkene op een geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze wordt geuit in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke positieve actie van de betrokkene waaruit blijkt dat hij instemt met de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die in de lidstaten van de Europese Unie van kracht is en andere bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

AZ-Delivery Vertriebs GmbH

Bräugasse 9

94469 Deggendorf

Duitsland

Telefoon: 099199927827

E-mail: info@az-delivery.com

Website: www.az-delivery.de

3. Cookies

De websites van AZ-Delivery Vertriebs GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen en opgeslagen op een computersysteem.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-id is een unieke id van de cookie. Het bestaat uit een string waardoor websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan AZ-Delivery Vertriebs GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies zorgen ervoor dat wij de gebruikers van onze website kunnen herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij de website bezoekt zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van AZ-Delivery Vertriebs GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logboekbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website binnenkomt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om aanvallen op onze informatietechnologiesystemen te voorkomen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt AZ-Delivery Vertriebs GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren(2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de langetermijnwerking van onze informatietechnologiesystemen. en de technologie van onze website, en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom geëvalueerd door AZ-Delivery Vertriebs GmbH enerzijds statistisch en verder met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Inschrijving op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke en persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, worden bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan zorgen voor de doorgifte naar een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstaanbieder, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik verstrekt, wat onder de verantwoordelijkheid van de Controller.

Door zich te registreren op de website van de controller, het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van de betrokkene is toegewezen, wordt ook de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit alleen kan worden voorkomen dat het misbruik van onze diensten en deze gegevens kunnen worden gebruikt om misdaden begaan indien nodig te onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting is om door te geven of als de openbaarmaking de vervolging dient.

De registratie van de betrokkene bij het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, door de aard van de zaak, alleen geregistreerde gebruikers kan worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de verstrekte persoonsgegevens te allen tijde tijdens de registratie te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene te enig moment informatie over de persoonsgegevens die op verzoek over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, voorzover dit niet wordt uitgesloten door wettelijke bewaarverplichtingen. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en het gehele personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke worden in dit verband als contactpersoon ter beschikking gesteld van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van AZ-Delivery Vertriebs GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonsgegevens die bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, worden bepaald door het hiervoor gebruikte invoermasker.

AZ-Delivery Vertriebs GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig over de aanbiedingen van het bedrijf via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor het versturen van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat voor het eerst door een betrokkene is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat de betrokkene op het moment van registratie gebruikte, evenals de datum en het tijdstip van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, evenals het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die tijdens een abonnement op de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie daarin, zoals in het geval van wijzigingen in de nieuwsbrief aanbieding of in het geval van wijzigingen in de technische omstandigheden het geval kunnen zijn. De persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te elk moment door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Met het oog op het intrekken van toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om je op elk moment rechtstreeks op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of dit op andere manieren aan de controller te communiceren.

7. Het bijhouden van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van AZ-Delivery Vertriebs GmbH bevatten zogenaamde tracking pixels. Een trackingpixel is een miniatuur die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om logboekbestandsregistratie en logboekbestandsanalyse in te schakelen. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan AZ-Delivery Vertriebs GmbH detecteren of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn geopend.

Dergelijke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om het versturen van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter te verbeteren de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken, die wordt gegeven via de dubbele opt-in-procedure. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. AZ-Delivery Vertriebs GmbH interpreteert een annulering van ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Mogelijkheid tot contact via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van AZ-Delivery Vertriebs GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemene adres van de zogenaamde e-mail (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail of een contactformulier, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Deze persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een onder verantwoordelijke voor de verwerking vallende gegevens worden verstrekt, worden opgeslagen voor de verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Reactiefunctie in de blog op de website

AZ-Delivery Vertriebs GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen achter te laten op individuele blogposts op een blog op de website van de controller. Een blog is een portaal dat is vermeld op een website en is meestal openbaar toegankelijk, waarin een of meer mensen genaamd bloggers of web bloggers kunnen artikelen plaatsen of gedachten opschrijven in de zogenaamde blog posts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een reactie achterlaat op de blog gepubliceerd op deze website, zal informatie over het tijdstip van de opmerking en de gekozen persoon van de gekozen persoon worden verstrekt in aanvulling op de opmerkingen achtergelaten door de betrokkene. gebruikersnamen (pseudoniemen) worden opgeslagen en gepubliceerd. Daarnaast wordt ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het persoonlijke belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat de voor de verwerking verantwoordelijke zich zo nodig kan ontlasten in geval van een inbreuk. Er vindt geen overdracht van deze verzamelde persoonsgegevens plaats aan derden, tenzij een dergelijke openbaarmaking wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke dient.

10. Abonnement op reacties in de blog op de website

De opmerkingen in de blog van AZ-Delivery Vertriebs GmbH kunnen in principe door derden worden ingetekend. In het bijzonder is er een mogelijkheid dat een commenter zal abonneren op de opmerkingen die hij commentaar op een bepaalde blog post.

Als een betrokkene de optie kiest om zich te abonneren op opmerkingen, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestigingse-mail om in de dubbele opt-in-procedure te verifiëren of de eigenaar van de opgegeven het e-mailadres heeft deze optie gekozen. De optie om je te abonneren op opmerkingen kan op elk moment worden beëindigd.

11. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkene alleen op gedurende de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken of indien dit het geval is voor de Europese wetgever of een andere wetgever is voorzien in wet- en regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.

Indien het doel van de opslag afloopt of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de regelgeving worden geblokkeerd of verwijderd.

12. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt of persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt. Indien een betrokkene zich van dit bevestigingsrecht wenst te bezicheren, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om te allen tijde kosteloos informatie te verstrekken van de voor de verwerking verantwoordelijke van de informatie die over hem is opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog steeds worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • waar mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens betreffende hen of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van een deze verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of naar een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de toezending.

  Indien een betrokkene zich van dit recht van toegang wenst te bezicheren, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar te verzoeken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om te verzoeken onvolledige persoonsgegevens te worden verstrekt, onder meer door middel van een aanvullende aangifte, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Indien een betrokkene dit rectificatierecht wenst te verheerlijken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

  Elke persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij de persoonsgegevens die hem betreft onverwijld verwijdert, mits: een van de volgende redenen en voor zover verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
  • Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG maakt de betrokkene bezwaar tegen de verwerking en zijn er geen primaire legitieme redenen voor verwerking, of maakt de betrokkene bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door AZ-Delivery Vertriebs GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemers van de controller. De functionaris voor gegevensbescherming van AZ-Delivery Vertriebs GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingegaan.

  Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door AZ-Delivery Vertriebs GmbH en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens te verwijderen overeenkomstig art. 17 sec. 1 GDPR, moet AZ-Delivery Vertriebs GmbH: Rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht dat deze andere verwerkingsverantwoordelijken alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of kopieën van dergelijke persoonsgegevens verwijderen, tenzij de verwerking is vereist. De functionaris voor gegevensbescherming van AZ-Delivery Vertriebs GmbH of een andere werknemer zal in individuele gevallen de nodige maatregelen nemen.

 • e) Recht om de verwerking te beperken

  Elke persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking wenst te vragen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door AZ-Delivery Vertriebs GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. of een andere werknemer van de controller. De functionaris voor gegevensbescherming van AZ-Delivery Vertriebs GmbH of een andere werknemer zorgt voor de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensportabiliteit

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever, de persoonsgegevens die hem of haar hebben en die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn ter beschikking gesteld; in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. Zij heeft ook het recht om dergelijke gegevens ongehinderd door de voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, ongehinderd over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking onderworpen is aan de toestemming die is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG of Artikel 9, lid 2, onder a), GDPR of op grond van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR is gebaseerd en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is hetzij in de uitoefening van het officiële gezag, die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van artikel 20, lid 1, AVG, het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere voor de verwerking worden overgedragen, voor zover dit niet het geval is technisch haalbaar en tenzij dit de rechten en vrijheden van andere personen beïnvloedt.

  Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene te enig moment contact opnemen met de door AZ-Delivery Vertriebs GmbH of een andere werknemer aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

 • g) Recht om bezwaar te maken

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar te allen tijde te hebben verleend. Bezwaar maken tegen gegevens die zijn verstrekt op grond van artikel 6, lid 1, onder e), of f GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  AZ-Delivery Vertriebs GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien AZ-Delivery Vertriebs GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen AZ-Delivery Vertriebs GmbH voor verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal AZ-Delivery Vertriebs GmbH de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar zijn voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang.

  Om het recht om bezwaar te maken, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van AZ-Delivery Vertriebs GmbH of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij om zijn recht van verzet in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, ondanks Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, waaronder profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor hem heeft of op soortgelijke wijze aanzienlijk wordt aangetast, mits de beslissing (1) niet nodig is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke; of (2) is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dat wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden te beschermen en de rechtmatige belangen van de betrokkene of (3) wordt uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt genomen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt AZ-Delivery Vertriebs GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de Besluit.

  Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht van de Europese wetgever om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

13. Gegevensbescherming voor toepassingen en in de aanvraagprocedure

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het sollicitatieproces. Verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg bij de verwerkingsverantwoordelijke indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager wordt gesloten, worden de aanvraagdocumenten twee maanden na de kennisgeving van het annuleringsbesluit automatisch verwijderd, tenzij andere in strijd zijn met de belangen van de verantwoordelijke. Andere gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een verplichting om bewijs te leveren in procedures op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AGG).

14. Privacybeleid over het gebruik en gebruik van AddThis

De controller heeft op deze website geïntegreerde onderdelen van het bedrijf AddThis. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst maakt een vereenvoudigde boekmarkering van websites via knoppen mogelijk. Als u de component AddThis met de muis doorgeeft of erop klikt, wordt een lijst met bladwijzers en deelservices weergegeven. AddThis werkt op meer dan 15 miljoen websites, en de knoppen worden meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven, volgens de werkmaatschappij.

De werkmaatschappij van AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wenen, VA 22182, USA.

Elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een AddThis component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de getroffen automatisch gevraagd door de respectievelijke AddThis component om gegevens te downloaden van de website www.addthis.com. Als onderdeel van deze technische procedure wordt AddThis geïnformeerd over het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Daarnaast wordt AddThis geïnformeerd over het IP-adres van het computersysteem dat wordt gebruikt door de betrokkene, het browsertype, de browsertaal, de website die voor onze website, de datum en de Tijd van bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. De gegevens en informatie die op deze manier naar AddThis worden verzonden, stellen AddThis zelf en de bedrijven die zijn aangesloten bij AddThis of haar partnerbedrijven in staat om bezoekers te leveren aan de website van de controller. met gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties.

AddThis toont gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties op basis van een cookie die door het bedrijf is ingesteld. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De cookie slaat bezoeken op aan websites die afkomstig zijn van het computersysteem.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou addthis ook verhinderen om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene in te stellen. Bovendien kunnen cookies die al door AddThis zijn ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, waarmee een opt-out-cookie wordt ingesteld. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

AddHet huidige privacybeleid is te vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

15. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

De controller heeft geïntegreerde onderdelen van het bedrijf Adobe op deze website. Adobe Analytics (Omniture) of The Adobe Marketing Cloud (hierna "Omniture" genoemd) is een instrument dat efficiëntere online marketing en webanalytics mogelijk maakt. Omniture maakt deel uit van de Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud maakt real-time analyses van bezoekersstromen op websites mogelijk. Real-time analyse omvat projectrapporten en maakt een ad hoc analyse van websitebezoekers mogelijk. Klantinteracties worden zo gepresenteerd dat de controller een beter overzicht krijgt van de online activiteiten van de gebruikers van deze website door de gegevens weer te geven in eenvoudige en interactieve dashboards en deze om te zetten in rapporten. Dit stelt controllers in staat om realtime informatie te verkrijgen en hen te helpen problemen te identificeren die zich sneller voordoen.

De werkmaatschappij van deze diensten is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland.

Omniture plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene (cookies zijn al van tevoren uitgelegd; het bijbehorende is hierboven te lezen). De controller zorgt ervoor dat de trackingrecords die naar het datacenter van Adobe worden verzonden, voorafgaand aan de geolocatie worden geanonimiseerd door een server in te stellen. Anonymisatie wordt geïmplementeerd door het laatste deel van het IP-adres te vervangen. De controller heeft serverinstellingen aan de serverzijde gemaakt, op basis waarvan het IP-adres van de betrokkene onafhankelijk wordt geanonimiseerd voordat er wordt verwerkt voor geolocatie en bereikmeting. Adobe zal de gegevens en informatie die via onze website zijn verkregen gebruiken om het gebruikersgedrag van de betrokkene namens de verwerkingsverantwoordelijke te evalueren. Adobe zal de gegevens ook gebruiken om namens ons rapporten over gebruikersactiviteiten te genereren en om andere diensten aan ons bedrijf te leveren met betrekking tot het gebruik van onze website. Adobe voegt het IP-adres van de betrokkene niet samen met andere persoonlijke gegevens.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou omniture er ook van weerhouden een cookie in te stellen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de cookies die omniture al heeft ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de Adobe-cookie worden gegenereerd, met betrekking tot het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Adobe en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de afmeldknop drukken onder de link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, waarin een opt-out-cookie wordt ingesteld. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Adobe is beschikbaar op http://www.adobe.com/de/privacy.html.

16. Privacybeleid inzake het gebruik en het gebruik van econda

De controller heeft op deze website geïntegreerde onderdelen van het bedrijf econda. Econda is een web analytics service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke website een betrokkene is gekomen op een website (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van econda is econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Duitsland.

Econda zet een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een econda-component is geïntegreerd, zorgt er automatisch voor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de respectieve econda-component, gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, naar econda wordt verzonden. Als onderdeel van deze technische procedure wordt econda zich bewust van gegevens die vervolgens worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen te maken. De aldus verkregen gebruikersprofielen worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, die toegang heeft gekregen tot de website van de controller en geëvalueerd wordt met als doel de website te verbeteren en te optimaliseren. De gegevens die via de econda-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou econda er ook van weerhouden een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene in te stellen. Bovendien kunnen cookies die al door econda zijn ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de econda-cookie worden gegenereerd, met betrekking tot het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door econda en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de verzendknop drukken onder de link http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/ die de opt-out cookie instelt. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van econda is te vinden op http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

17. Privacybeleid inzake het gebruik en het gebruik van etracker

De controller heeft op deze website geïntegreerde onderdelen van het bedrijf etracker. Etracker is een web analytics service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke website een betrokkene is gekomen op een website (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van etracker is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Etracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een etracker-component is geïntegreerd, activeert automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de betreffende etracker-component om gegevens door te sturen naar etracker voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Als onderdeel van deze technische procedure wordt etracker zich bewust van gegevens die vervolgens worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen te maken. De aldus verkregen gebruikersprofielen worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, die toegang heeft gekregen tot de website van de controller en geëvalueerd wordt met als doel de website te verbeteren en te optimaliseren. De gegevens die via de etracker-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat etracker een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen cookies die al door etracker zijn ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de etracker-cookie worden gegenereerd, die betrekking heeft op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door etracker en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de cookiesetknop drukken onder de link http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb, waarin een opt-out cookie wordt ingesteld. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De huidige regelgeving inzake gegevensbescherming van etracker is te vinden op https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

18. Privacybeleid over het gebruik en het gebruik van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op het internet, een online community die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via onder andere vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Als een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, Is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, vraagt automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de betreffende Facebook-component om een weergave van de bijbehorende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, herkent Facebook bij elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, zoals de knop Vind ik leuk, of als de betrokkene een reactie maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene is ingelogd op Facebook op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is door de betrokkene, kan de betrokkene de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat hij onze website opbelt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het verklaart ook de instellingen die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

19. Privacybeleid over het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonymization-functie)

De controller heeft het onderdeel Google Analytics (met anonymisatiefunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke website een betrokkene is gekomen op een website (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina's vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere verdragsluitende staat van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Component Google Analytics is het analyseren van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen, die de activiteiten op onze website weergeven, en om verder te gaan met het gebruik van onze website. website gerelateerde diensten.

Google Analytics stelt een cookie in op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elk gesprek tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser weergegeven op het informatietechnologiesysteem van de automatisch gevraagd door de respectieve Component Van Google Analytics om gegevens aan Google met het oog op online analyse te verzenden. Als onderdeel van deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die onder andere dient om Google te helpen de oorsprong van de bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissie te betalen. Toestaan.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de plaats waar toegang is verleend en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure worden verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens, met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browseradd-on downloaden en installeren onder de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link. Deze browseradd-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een contradictie door Google. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, opgemaakt of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browseradd-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn of haar machtssfeer behoort, is het mogelijk om de browseradd-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Ga voor meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

20. Privacybeleid over het gebruik en gebruik van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing diensten geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf daarom in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en zo relevante advertenties weer te geven aan de internetgebruiker.

De werkmaatschappij van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is om relevante advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het Google-advertentienetwerk of deze weer te geven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen als de bezoeker vervolgens toegang heeft tot websites die ook lid zijn van het Google-advertentienetwerk. Met elke oproep naar een website waarop de service is geïntegreerd door Google Remarketing, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. In de loop van deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, dat Google onder andere gebruikt om relevante advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure worden verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link bellen www.google.de/settings/ads van elk van de internetbrowsers die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. Privacybeleid over het gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op het internet, een online community die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via onder andere vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google + knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch ingegeven door de betreffende Google+ knop om een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google te downloaden. Als onderdeel van deze technische procedure zal Google zich bewust worden van welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan het betreffende Google+ account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de Google+ knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd en daarmee een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de algemene voorwaarden die door de betrokkene worden aanvaard. Een Google+1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens opgeslagen en verwerkt samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het Google+1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die in deze betrokkene is opgeslagen in andere Google-services, zoals de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien is Google in staat om het bezoek aan deze website te koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke gegevens ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+ knop informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene is ingelogd op Google+ op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als een overdracht van persoonsgegevens aan Google niet gewenst is door de betrokkene, kan de betrokkene dergelijke overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google+ account voordat hij onze website belt.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden onder https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

22. Privacybeleid over het gebruik en gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekresultaten van Google als het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder specifieke zoekwoorden die een advertentie weergeven in de zoekresultaten van Google alleen vooraf instellen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordvoor zoekwoorden op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verspreid op voor onderwerpen relevante websites met behulp van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

De werkmaatschappij van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door het weergeven van relevante advertenties op de websites van derden bedrijven en in de zoekmachine resultaten van de zoekmachine Google en om advertenties van derden weer te geven op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website aankomt, wordt een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door Google. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen de geldigheid ervan en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie stelt ons en Google in staat om te begrijpen of een betrokkene die onze website heeft betreden via een AdWords-advertentie een omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties aan ons is gecommuniceerd, d.w.z. om het succes of falen van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure worden verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou google er ook van weerhouden een conversiecookie in te stellen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google AdWords is ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link bellen www.google.de/settings/ads van elk van de internetbrowsers die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

23. Privacybeleid over het gebruik en gebruik van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack geïntegreerd op deze website. Jetpack is een WordPress-plug-in die extra functionaliteit biedt aan de exploitant van een website op basis van WordPress. Jetpack geeft de website-exploitant onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Het is ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen door gerelateerde artikelen en publicaties weer te geven of door inhoud op de site te kunnen delen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, waardoor een Jetpack-gebruikende website beter beschermd is tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van beelden die op de website zijn geïntegreerd.

De werkmaatschappij van de Jetpack plug-in voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. De werkmaatschappij maakt gebruik van de tracking technologie van Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack zet een cookie in op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, zorgt er automatisch voor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Jetpack-component naar Automattic wordt verzonden. Als onderdeel van deze technische procedure wordt Automattic zich bewust van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht van websitebezoeken samen te stellen. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, die toegang heeft gekregen tot de website van de controller en geëvalueerd is met het doel de website te optimaliseren. De gegevens die via het Jetpack-onderdeel worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De gegevens zullen ook beschikbaar zijn voor Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die door de Jetpack-cookie worden gegenereerd, met betrekking tot het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, waarmee een opt-out-cookie wordt ingesteld. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

24. Privacybeleid inzake het gebruik en het gebruik van Matomo

De controller heeft de Matomo component op deze website geïntegreerd. Matomo is een open source software tool voor web analyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysetool verzamelt onder andere gegevens over welke website een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De software wordt bediend op de server van de controller, de gegevensbescherming gevoelige logbestanden worden uitsluitend opgeslagen op deze server.

Het doel van de Component Matomo is om de doorstroming van bezoekers naar onze website te analyseren. De controller gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van deze website te evalueren om online rapporten samen te stellen met de activiteiten op onze website.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, wordt de internetbrowser over het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de Matomo-component ingegeven om gegevens naar onze server te verzenden met het oog op online analyse. Als onderdeel van deze technische procedure worden we ons bewust van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat ons onder andere dient om de oorsprong van de bezoekers en klikken te achterhalen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de plaats waar toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken aan onze website. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar onze server. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij delen deze persoonsgegevens niet met derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou matomo er ook van weerhouden een cookie in te stellen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die matomo al heeft ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door de Matomo gegenereerde gegevens, die betrekking hebben op het gebruik van deze website, en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een opt-out cookie instellen. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, opgemaakt of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene opnieuw een opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Ga voor meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Matomo naar https://matomo.org/privacy/.

25. Privacybeleid inzake het gebruik en het gebruik van Shariff

De controller heeft de Shariff component op deze website geïntegreerd. De Shariff-component biedt sociale media-knoppen die voldoen aan de gegevensbescherming. Shariff werd ontwikkeld voor het Duitse computermagazine c't en wordt uitgegeven door GitHub, Inc.

De ontwikkelaar van het onderdeel is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Typisch, de knop oplossingen die door de sociale netwerken persoonlijke gegevens doorgeven aan het respectieve sociale netwerk, zelfs wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een social media-knop is geïntegreerd. Door gebruik te maken van de Shariff-component worden persoonsgegevens alleen naar sociale netwerken verzonden wanneer de bezoeker van een website actief op een van de sociale media-knoppen drukt. Meer informatie over de Shariff component wordt verstrekt door het computermagazine c't onder http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Het doel van de Shariff component is om de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website te beschermen en tegelijkertijd om ons in staat te stellen een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.

Ga voor meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van GitHub naar https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

26. Privacybeleid over het gebruik en het gebruik van Webtrekk

De controller heeft webtrekk componenten geïntegreerd op deze website. Webtrekk is een combinatie van analyse en marketing oplossing in één systeem. Webtrekk stelt de siteoperator in staat om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en de marketingactiviteiten te individualiseren.

De werkmaatschappij van Webtrekk is Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland.

Door toegang te krijgen tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller, verzamelt en slaat Webtrekk gegevens op voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van de verkregen gegevens. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gebruikt voor het analyseren van bezoekersgedrag en het mogelijk maken om ons internetaanbod te verbeteren. De gegevens die via de Webtrekk-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

Webtrekk plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Webtrekk zal de via onze website verkregen gegevens en informatie gebruiken om het gebruikersgedrag te evalueren van de betrokkene die onze website namens de controller heeft bezocht. Daarnaast zal Webtrekk de gegevens gebruiken om namens ons rapporten over gebruikersactiviteiten op te stellen en om andere diensten te leveren voor ons bedrijf die gerelateerd zijn aan het gebruik van onze website. Webtrekk voegt het IP-adres van de betrokkene niet samen met andere persoonsgegevens.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou webtrekk ook beletten een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene in te stellen. Bovendien kunnen cookies die al door Webtrekk zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door de Webtrekk-cookie gegenereerde gegevens, met betrekking tot het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Webtrekk en om dergelijke gegevens te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene op een link klikken op https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ die een opt-out cookie instelt. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie is er echter een mogelijkheid dat de websites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Webtrekk is te vinden op https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

27. Bepalingen inzake gegevensbescherming inzake het gebruik en het gebruik van de schaalbare centrale meetmethode van INFOnline GmbH

De controller heeft een tracking pixel geïntegreerd voor bereikmeting op deze website. Een trackingpixel is een miniatuur die is ingesloten in webpagina's om registratie en analyse van logboekbestanden in te schakelen om statistische analyses uit te voeren. De geïntegreerde trackingpixels zijn van de schaalbare centrale meetmethode (SZM) van INFOnline GmbH.

De schaalbare centrale meetmethode wordt beheerd door INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Duitsland.

De schaalbare centrale meetmethode wordt gebruikt om statistische sleutelcijfers te bepalen, d.w.z. bereikmeting. De ingesloten trackingpixel wordt gebruikt om te begrijpen of, wanneer en door hoeveel gebruikers (inclusief de betrokkene) onze website is geopend en welke inhoud is geopend.

De gegevens die via de schaalbare centrale meetmethode worden verkregen, worden anoniem verzameld. Met het oog op de erkenning van de gebruikers van een website wordt een zogenaamde sessiecookie ingesteld voor het registreren van de toegangscijfers, d.w.z. er wordt een handtekening gemaakt, die bestaat uit verschillende automatisch verzonden informatie of alternatieve methoden gebruikt. Het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, wordt alleen verzameld en verwerkt in geanonimiseerde vorm. De betrokkene wordt op geen enkel moment geïdentificeerd.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is aangegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat INFOnline een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door INFOnline zijn ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door INFOnline gegenereerde gegevens, die betrekking hebben op het gebruik van deze website en op de verwerking van deze gegevens door INFOnline en om dergelijke gegevens te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de http://optout.ioam.de link, waarmee een opt-out-cookie wordt ingesteld. De opt-out cookie die bij het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de koppeling opnieuw bekijken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

De instelling van de opt-out cookie is gekoppeld aan de mogelijkheid dat de website van de controller niet meer volledig bruikbaar is. De toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van INFOnline is te vinden op https://www.infonline.de/datenschutz/.

28. Betalingsmethode: Privacybeleid op PayPal als betalingsmethode

De controller heeft geïntegreerde componenten van PayPal op deze website. PayPal is een online betalingsdienstverlener. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. Met PayPal u ook virtuele betalingen via creditcards verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt bijgehouden via een e-mailadres, dus er is geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook fiduciaire functies en biedt kopersbescherming diensten.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.A.R.L. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene "PayPal" selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online shop, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonsgegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Om het koopcontract te verwerken, zijn dergelijke persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling ook noodzakelijk.

Het doel van de overdracht van gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens overdragen aan PayPal, met name als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan zakelijke informatiebureaus. Het doel van deze transmissie is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

PayPal kan de persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voorzover dat nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens aan PayPal te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens, die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

29. Betalingsmethode: Bepalingen inzake gegevensbescherming inzake onmiddellijke overdracht als betalingsmethode

De controller heeft geïntegreerde componenten van instant transfer op deze website. Instant transfer is een betaaldienst die het mogelijk maakt om producten en diensten op het internet zonder geld te betalen. Onmiddellijke overdracht is een technische procedure waarbij de online retailer onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat om goederen, diensten of downloads direct na het bestellen aan de klant te leveren.

De operationele maatschappij van onmiddellijke overdracht is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Als de betrokkene "onmiddellijke overdracht" selecteert als een "onmiddellijke overdracht" betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online shop, worden gegevens van de betrokkene automatisch verzonden naar onmiddellijke overdracht. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

Tijdens de kassa via onmiddellijke overdracht stuurt de koper de pincode en de TAN naar Sofort GmbH. Onmiddellijke overdracht voert vervolgens een overdracht uit naar de online retailer na technische verificatie van het accountsaldo en het ophalen van verdere gegevens om de accountdekking te verifiëren. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch meegedeeld aan de online retailer.

De persoonsgegevens die met onmiddellijke overdracht worden uitgewisseld, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Het doel van de overdracht van gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De verwerkingsverantwoordelijke zal andere persoonsgegevens onmiddellijk overdragen, zelfs als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen de onmiddellijke overdracht en de voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door onmiddellijke overdracht worden overgedragen aan economische informatiebureaus. Het doel van deze transmissie is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

Onmiddellijke doorgifte wordt doorgegeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, in voorkomend geval, voorzover nodig voor de nakoming van de contractuele verplichtingen of om de gegevens namens.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de behandeling van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met betrekking tot onmiddellijke overdracht. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens, die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Instant Transfer zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

30. Rechtsgrond voor verwerking

Artikel 6 ik aangestoken. een GDPR dient als de wettelijke basis voor ons bedrijf voor het verwerken van bewerkingen waarbij we toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verstrekken van andere prestaties of overweging, de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals de nakoming van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens over de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie vervolgens werd doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Moet. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6 i lit. d GDPR. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag is de basis voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen wanneer de verwerking noodzakelijk is om het rechtmatige belang van onze onderneming of een derde fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. We mogen dergelijke verwerkingen met name verwerken omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, AVG).

31. Rechtmatige belangen bij de verwerking van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 i lit. f GDPR is ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en aandeelhouders.

32. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de inleiding van het contract.

33. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Vereist voor de sluiting van de overeenkomst; de betrokkene verplicht de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-inrichten

Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld fiscale regelgeving) of dat het ook kan voortvloeien uit contractuele regelgeving (bijvoorbeeld informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten die een betrokkene ons verstrekt met persoonsgegevens, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar aangaat. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens heeft verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming stelt de betrokkene van geval tot geval in kennis of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contract vereist is of dat dit noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst, of er een verplichting is persoonsgegevens en de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens.

34. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf hebben we geen automatische besluitvorming of profilering nodig.